DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ LÝ - TIN - CN

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Tổ trưởng

0975.022.175

nguyenthikimtuyet12a7@gmail.com

2

Dương Tuấn Thanh

Thành viên

0983.407.644

thanh_c2tanantc@angiang.edu.vn

3

Hồ Thanh Hoàng Giang

Thành viên

01679.442.943

hthgiang19871@gmail.com

4

Đỗ Thị Bích Vân

Thành viên

0944.658.967

 

5

Tô Hoàng Thám

Thành viên

01699.640.309

tohoangtham@gmail.com

6

Nguyễn Phước Thọ

Thành viên

0919.459.857

 

7

Nguyễn Phú Nông

Thành viên

01252.647.652

nguyenphunong@gmail.com