DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ SINH - KỸ THUẬT

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Hoàng Khải

Tổ trưởng

0917.825.988

khaihoangdang@gmail.com

2

Hồ Thị Điệp

Thành viên

0944.432.271

hodiep200309@gmail.com

3

Trần Thùy Dung

Thành viên

0967.891.229

thuydungt59@gmail.com

4

nguyễn Thị Hường

Thành viên

0989.639.697

ngthihuong27b@gmail.com

5

Nguyễn Văn Bình Em

Thành viên

01686741718

ngvbinhem@gmail.com

6

Tô Minh Trung

Thành viên

01678.237.899

tominhtrung1989@gmail.com