DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THỂ DỤC - NHẠC THUẬT

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Võ Minh Tánh

Tổ trưởng

0976.113.842

tanhthcsta@gmail.com

2

Hồ Thanh Phương

Thành viên

0916.174.445

hothanhphuong24@gmail.com

3

Đinh Hồng Biểu

Thành viên

0977.929.015

bieuthcstanan@gmail.com

4

Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Thành viên

 

 

5

Phạm Văn Đầy

Thành viên

0986.975.229

daythcsta@gmail.com

6

Trần Thị Kim Loan

Thành viên

0983.205.169

loankhang13@gmail.com

7

Nguyễn Thị Ngọc

Thành viên

0963890523

nguyenhue16760115@gmail.com