DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Văn Nô

Tổ trưởng

0919.853.985

phamno.pham@gmail.com

2

Đỗ Thị Thúy

Thành viên

01243.557.881

dothithuythcsta@gmail.com

3

Lý Thị Ngọc Lành

Thành viên

01647.952.125

ltnlanh1986@gmail.com

4

Lương Thị Phượng

Thành viên

0974.854.785

luongthiphuong27a1@gmail.com

5

Nguyễn Văn Thống

Thành viên

0975.605.464

nvthong191983@gmail.com

6

Hồ Kim Phượng

Thành viên

01644.569.309

phuong01011979@gmail.com

7

Trần Văn Tỷ

Thành viên

01647011217

tranvantythcsta1@gmail.com

8

Phan Tấn Phát

Thành viên

01655.729.129

tanphat4725@gmail.com

9

Nguyễn Anh Thư

Thành viên

01658928112

nathudh12to@gmail.com

10Trương Văn HiềnThành viên0975.790.533tvhien29k10b@gmail.com
11Nguyễn Văn CườngThành Viên0967.672.348