DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN

stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Phú

Tổ trưởng

0972.775.000

phamphuthcsta@gmail.com

2

Trần Thị Bé Thùy

Thành viên

01669.487.317

thuy09031985@gmail.com

3

Ngô Nhựt Ngân

Thành viên

01675.093.403

nhutnganngo@gmail.com

4

Bùi Thị Xuân Mai

Thành viên

01222.828.381

buithixuanmai2804@gmail.com

5

Nguyễn Văn Sơn

Thành viên

01669076088

son_c2tanantc@gmail.com

6

Nguyễn Thị Diễn

Thành viên

01634.271.093

diennguyentc@gmail.com

7

Đinh Thị Nguyệt

Thành viên

0976.144.098

nguyet_c2chuvanantc@angiang.edu.vn

8

Đặng Thị Lâm

Thành viên

0986959902

dangtranlam080885@gmail.com